Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Mentalize

Artikel 1. Algemeen

Deze algemene voorwaarden gelden voor Mentalize, Centrum voor Training & Ambulante begeleiding officieel gevestigd in Eefde. Mentalize staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 68384343 en is bij de Belastingdienst bekend met BTW nummer NL191625292B01

Artikel 2. Aanbod

Mentalize biedt training en oplossingsgerichte ambulante begeleiding aan ouders/ opvoeders van kinderen van 2 tot 16 jaar en training aan kinderen van 6 tot 18 jaar. Dit gebeurt via individuele begeleidingen en trainingsbijeenkomsten aan individuen of aan meerdere klanten tegelijk. De vraag van de klant of cliënt bepaalt de duur.

Artkel 3. Klant en cliënt

De klant en cliënt is de persoon die een overeenkomst met Mentalize aangaat en trainingsbijeenkomsten of begeleiding krijgt bij Mentalize. Wanneer er een samenwerking wordt aangegaan gaat men akkoord met de algemene voorwaarden.

Artikel 4. Privacy en meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling

Dat wat besproken wordt tijdens de gesprekken of bijeenkomsten van Mentalize blijft vertrouwelijk, tenzij de informatie in strijd is met het Nederlands strafrecht. In dit laatste geval heeft Mentalize de plicht dit te melden bij de autoriteiten. Hierop kan Mentalize niet door de cliënt of klant op worden aangesproken.

Mentalize is verplicht bij een vermoeden van huiselijk geweld of kindermishandeling te handelen volgens de landelijke Meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling. zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/huiselijk-geweld/inhoud/meldcode

Een verplichte meldcode is iets anders dan een meldplicht. De beslissing om vermoedens van huiselijk geweld wel of niet te melden, neemt de professional zelf. Het stappenplan van de meldcode biedt hierbij houvast.

Artikel 5. Dossier

Bij ambulante begeleiding wordt er zoals wettelijk vereist een (beperkt) cliëntendossier bijgehouden. Als cliënt heb je recht op inzage in je eigen dossier. Hiervoor dien je een aparte afspraak te maken.

Artikel 6. Derden

Mentalize werkt zelfstandig en verstrekt dan ook alleen informatie aan derden na schriftelijke toestemming van de cliënt of klant of wanneer bepaald door de Nederlandse wetgeving. In dit laatste geval wordt de cliënt of klant hier door Mentalize van op de hoogte gebracht.

Artikel 7. Beroepsregistratie en kwaliteitsbewaking

Mentalize is opgericht door Erna Poolman, zij staat geregistreerd als jeugdprofessional bij Stichting Kwaliteitsregister Jeugd (SKJ) onder het nummer 110019369. SKJ registreert jeugdprofessionals wanneer zij voldoen aan alle eisen voor vakbekwaamheid, en blijft vervolgens toezien op kwaliteit, toetsing en scholing. De jeugdprofessional dient te handelen volgens de voor hem geldende professionele standaard (gedrags- en beroepsregels). SKJ zorgt ervoor dat iedereen die is ingeschreven in het kwaliteitsregister zich onderwerpt aan het Tuchtreglement.

Artikel 8. Aanmelding en duur

Na aanmelding vindt een (telefonisch) kennismakingsgesprek plaats waarin afspraken worden gemaakt over het te verwachtte aantal afspraken en de evaluatie.

Artikel 9. Tarieven A, B en C

Uitgangspunt van Mentalize is dat de kosten geen belemmering mogen zijn voor deelname aan training of begeleiding. Mentalize hanteert hiervoor daarom drie inkomensafhankelijke tarieven. Hiervoor zijn per 1-4-2017 de volgende drie inkomensgrenzen bepaald.

  1. Het basis Tarief A: (gezamenlijk) inkomen boven 1600 euro netto per maand en voor personen die de kosten kunnen declareren of bedrijfsmatig kunnen opvoeren.
  2. Tarief B: (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 1600 euro netto per maand. 15% verlaging
  3. Tarief C: (gezamenlijk) inkomen tot maximaal 1200 euro netto per maand. 30% verlaging

NB: Klanten zijn zelf verantwoordelijk om een verzoek te doen voor het hanteren van een ander tarief dan het basistarief dat zonder verzoek automatisch wordt gehanteerd.

Artikel 10. Verzetten van afspraken en No show

Afspraken kunnen tot 24 uur voor de afspraak worden verplaatst of geannuleerd. Dit geldt voor de client en voor Mentalize. Bij niet-annuleren of bij annulering binnen 24 uur voor de afspraak is Mentalize gerechtigd, de gereserveerde tijd naar redelijkheid en billijkheid in rekening te brengen.

Artikel 11. Aansprakelijkheid

Mentalize spant zich in om een ieder van begeleiding en informatie te voorzien waar hij of zij zelf mee verder kan. Het is op geen enkele wijze de bedoeling advies te geven. De cliënt of klant die een overeenkomst aangaat met en gebruik maakt van de diensten van Mentalize is ten alle tijden zelf verantwoordelijk voor de keuze om aangedragen begeleiding of informatie toe te passen.

Artikel 12. Betaling

De client ontvangt na iedere sessie een digitale factuur per email. Bij groepstrainingen geldt dat een factuur voorafgaand aan de start van de training wordt gestuurd.

Facturen dienen binnen 8 dagen betaald te worden.

Artikel 13. Vergoeding

Mentalize spant zich in om ouders en kinderen de mogelijkheid te geven de ambulante begeleiding vergoed te krijgen door meerdere gemeentes in Noord-Holland en in de regio Midden IJssel/ Oost Veluwe via de Jeugdwet.

Er is dan recht op vergoeding na een verwijzing door een (huis)arts of een medewerker van het wijkteam van de gemeente.

De begeleiding en training van Mentalize komt niet in aanmerking voor vergoeding via de Zorgverzekeringswet. In sommige gevallen kunnen trainingskosten afgetrokken worden van de belasting of vergoeden werkgevers een gedeelte.

Artikel 14. Locatie

Trainingsbijeenkomsten en begeleidingen vinden plaats op een vooraf door Mentalize aangegeven locatie. Dit kan bij de client thuis zijn, op locatie in de natuur of in een door Mentalize gehuurde ruimte. Bij bijeenkomsten of sessies op eigen locatie van de client, verder dan 10 km van Eefde worden reiskosten doorberekend a 0,19ct per kilometer.

Gewijzigd en opnieuw vastgesteld door Mentalize

februari 2018

Mentalize.nl

"Ongehoorzaam? Het is maar hoe je het bekijkt"